Stanovy

Stanovy spolku Asociace aktivních škol

Čl. 1.

Název a sídlo

Název: Asociace aktivních škol, z.s.

(dále jen „spolek“)

Sídlo: Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem 400 11

 

Čl. 2

Právní postavení spolku

 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý a samosprávný svazek členů vedených společným zájmem popsaným v čl. 3 těchto stanov.
 2. Spolek je právnickou osobou.

 

Čl. 3

Cíl činnosti spolku (účel spolku)

 1. Cílem spolku je sdružit aktivní školy a jejich ředitele pro účely inspirace, sdílení výukových, vzdělávacích i mimoškolních aktivit a odstranění nadměrné byrokratické zátěže škol.
 2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o vytvoření prostoru pro setkávání se aktivních ředitelů škol napříč Českou republikou.

 

Čl. 4

Členství

 1. Členem spolku mohou být ředitelé základních a středních škol působících v České republice jako fyzické osoby starší 18 let a školy jako právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
 3. Ucházet o členství se může kterákoli škola v ČR, jejíž součástí je základní či střední škola, či ředitel takové školy.
 4. Předpokladem pro přijetí uchazeče za člena spolku je buď kladné doporučení od některého ze stávajících členů spolku, nebo splnění alespoň 75 % kritérií pro přijetí do spolku zveřejněných na webovém portálu spolku (www.aktivniskoly.cz).
 5. Členství vzniká po splnění administrativních úkonů - uvedením jména školy a loga s odkazem na webové stránky školy, popř. uvedením jména a příjmení ředitele školy, v seznamu členů zveřejněném na webovém portálu spolku (www.aktivniskoly.cz).  
 6. Spolek vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisuje název právnické osoby případně jméno a příjmení fyzické osoby a obec, v níž má člen sídlo či bydliště. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku provádí výbor spolku, a to ve lhůtě 15 dní ode, kdy se dozví o skutečnosti, jež má mít za následek provedení zápisu nebo výmazu informací uvedených v seznamu členů. Seznam členů bude zpřístupněn na internetové adrese spolku (www.aktivniskoly.cz/clenove), a to se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni. Seznam členů může být uveřejněn i jako neúplný. Bude-li seznam členů zveřejněn jako neúplný, bude z něho patrné, že je neúplný.
 7. Členství zaniká:
  1. vystoupením člena písemným oznámením výboru
  2. úmrtím člena či ztrátou jeho svéprávnosti, u právnické osoby jejím zrušením,
  3. nezaplacením ročního poplatku (splatného do 31.12. daného roku) ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn
  4. zrušením členství (vyloučením) na základě rozhodnutí valné hromady,
  5. zánikem spolku. 

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání valné hromady,
  2. volit orgány spolku,
  3. být volen do orgánů spolku,
  4. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

 2. Člen spolku má povinnost zejména:
  1. dodržovat stanovy spolku,
  2. aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
  3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, jichž je členem
  4. platit roční členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
  5. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

 

Čl. 6

Orgány spolku

 Orgány spolku jsou:

 1. valná hromada,
 2. výbor.

 

Čl. 7

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 3. Zasedání valné hromady (dále jen konference) svolává výbor zpravidla dvakrát ročně.
 4. Valná hromada zejména:
  1. rozhoduje o změnách stanov spolku,
  2. schvaluje úkoly spolku pro příslušné období,
  3. rozhoduje o zrušení členství, resp. o vyloučení člena spolku,
  4. volí členy výboru
  5. schvaluje výši členského příspěvku
  6. rozhoduje o zrušení spolku či jeho přeměně.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina všech členů.
 6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasuje alespoň polovina všech členů sdružení.
 8. V případě potřeby může valná hromada přijímat rozhodnutí elektronickým hlasováním; k platnosti elektronického hlasování je třeba, aby se jej aktivně zúčastnila alespoň jedna třetina všech členů spolku. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina členů, kteří se elektronického hlasování zúčastnili. Elektronickým hlasováním nelze hlasovat o změně stanov a o zrušení spolku či jeho přeměně.

 

Čl. 8

Výbor

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor řídí činnost spolku.
 2. Členství ve výboru vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého z členů spolku. Členové výboru jsou voleni na dobu dvou let. Členem výboru může být pouze člen spolku, resp. statutární orgán člena spolku či jiný jím pověřený zástupce, je-li člen spolku právnickou osobou.
 3. Výbor má čtyři členy.
 4. Výbor zejména:
  1. koordinuje činnost spolku,
  2. svolává valnou hromadu,
  3. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  4. rozhoduje o přijetí za člena spolku,
  5. navrhuje výši členského příspěvku.

 

Čl. 9

Jednání jménem spolku

 1. Jménem spolku jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen spolku.
 2. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem spolku samostatně.

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

 1. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Prostředky na svoji činnost získává spolek z členských příspěvků, jejichž výši navrhuje výbor spolku a schvaluje valná hromada.
 3. Prostředky spolku jsou používány na krytí:
  1. administrativně - správních výdajů spolku,
  2. výdajů na služby a práce nutné k činnosti spolku.

 

Čl. 11

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo v důsledku fúze s jiným spolkem, má-li v důsledku fúze dojít k zániku spolku; o dobrovolném rozpuštění spolku či jeho fúzi s jiným spolkem rozhoduje valná hromada;
  2. rozhodnutím soudu o zrušení spolku.
 2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.
 2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

  

V Ústí nad Labem dne 15. 11. 2014 s účinností od 1. 12. 2014