O nás

      Asociace aktivních škol, z.s. (AASKOL)

Preambule: Tlak na ředitele škol se v posledních letech zvyšuje. Košatější administrativa, méně volnosti pro rozhodování, bigotnější předpisy, rychle etablovaná „nová krajská vrchnost“.

Přesto je stále mnoho ředitelů, kteří nerezignovali, nejdou jen cestou nejmenšího odporu, nejsou přeopatrní a pasivní. Z čistě principiálních příčin se snaží povznést svou školu, stát se ve své obci jedním z majáků kultury a aktivity, jsou aktivní a hrdí na svou školu.


Není to lehké a přínosy neodpovídají vynaloženému úsilí (alespoň v pozemském horizontu).


Nejen proto je dobré se sdružit.

 

      Vize Asociace aktivních škol

 • POSÍLENÍ NENÁROKOVÉ SLOŽKY MZDY

 • ADMINISTRATIVNÍ ZJEDNODUŠENÍ INKLUZE

 • NAVÝŠENÍ MZDY ŘEDITELŮ

 • NÁVRAT ŠKOL K TRADIČNÍM HODNOTÁM (VÝCHOVA, VZDĚLÁNÍ)

 • DISTANCOVÁNÍ SE OD SOUČASNÉ ROZPRACOVANÉ PODOBY KARIÉRNÍHO ŘÁDU UČITELŮ

 
      Aktivní škola

 • Má odvahu zkoušet nové přístupy, metody a formy vzdělávání. Je schopna tento proces kriticky zhodnotit a optimalizovat.

 • Pravidelně spolupracuje s jinými školami a dalšími institucemi na různých projektech včetně mezinárodních.

 • Systematicky se úspěšně účastní nejrůznějších soutěží, případně se podílí na jejich organizaci.

 • Zaujímá významné, nepřehlédnutelné postavení v rámci lokální komunity.

 • Je schopna a ochotna být příkladem jiným školám ve vybraných oblastech výchovně vzdělávacího procesu.

 • V závislosti na místních podmínkách vykazuje dlouhodobě významně nadprůměrný nebo výrazně rostoucí zájem rodičů a žáků o studium. Je okolím vnímána jako úspěšná.

 • Většina absolventů školy je s přihlédnutím k jejich studijním předpokladům úspěšná na školách vyššího stupně.

 • Její pracovníci a vedení vyvíjejí mediální aktivitu na lokální nebo celostátní úrovni.