Antibyrokratická část

AASKOL odmítá znepřehlednění financování škol pomocí tzv. plateb na třídu nebo jiných metod.

AASKOL požaduje jasné transparentní financování – 1 žák stejného věku pobírá napříč republikou naprosto stejný normativ bez ohledu na typ školy.

AASKOL žádá zrušení veškerých anomálií (příspěvky na 1. ročníky, kvalifikovaní a začínající pedagogové) a jejich zakomponování do jednotného normativu.

AASKOL upozorňuje na klesající úroveň a motivaci absolventů pedagogických fakult.

AASKOL požaduje zavedení celého roku školní praxe studentů Ped fakult v prvním ročníku studia. (asistenti učitelů na ZŠ, vedení volnočasových aktivit, suplování, život školy).

AASKOL požaduje výrazné omezení správního řízení ve školách. Např. přijímání žáků je vnitřní věcí školy. V opačném případě je to jen prostor pro vměšování krajů do procesu a prostor pro korupci. AASKOL požaduje výraznou změnu poměru nárokových a nenárokových složek platu. Zvýšení nenárokové části.

AASKOL podporuje zavedení minimálních standardů pro 5. a 9. třídy (čeština, matematika, cizí jazyk). Výhledově žáci, kteří ani tento standard nezvládnou, nesmí být přijati na žádné víceleté gymnázium (5. třída) nebo střední školu s maturitou (9. třída).

AASKOL požaduje v souvislosti se změnou působení ředitelů na dobu určitou navýšení mzdového ocenění ředitelů škol na třínásobek mzdy pedagoga.

AASKOL požaduje, aby ředitelé škol odpovídali za jasně definované a přidělené dvě celkové částky (provoz, mzdy), které budou moci využít pro efektivní a hospodárné fungování školy. Tyto prostředky budou moci použít aktuálně dle potřeby organizace, a bude v jejich kompetenci rozhodovat nejen o jejich použití, ale i přesunech.

AASKOL požaduje v důsledku neustálého komplikování zaměstnávání učitelů následující kritéria pro zaměstnávání učitelů a požadovanou kvalifikaci:
- VŠ pedagogického směru = kvalifikovaný
- učitel s VŠ jiného směru, který odučí úspěšně 5 let, se může kvalifikovat na základě vyjádření ředitele školy (a absolvováním pedagogiky – např. 100 hodin)

AASKOL požaduje větší vliv na tvorbu kurikula - liberalizace RVP, snížení počtu povinných hodin.

AASKOL odmítá možnost navrhnout ředitele do konkurzu školskou radou (které odmítá ad hoc).

AASKOL se domnívá, že jedním z hlavních strategických problémů českého školství je přebujelá síť škol. Řešení tohoto problému by mělo být prioritou každého ministra.

AASKOL navrhuje zákaz formálního umělého snižování kapacit škol v rejstříku škol.

AASKOL požaduje stanovení jasných kritérií, kdy škola může/nesmí/má být zrušena (sloučena) za účelem omezení vlivu voluntaristických rozhodnutí.

AASKOL se domnívá, že důsledně normativní financování je dostatečným řešením problému optimalizace škol.